Tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija “Lastavica 2023.” počela je danas tematskom hutbom na džuma-namazu u džematu Puhovac, koju je kazivao prof. dr. Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Hutbu prenosimo u cjelosti.

Slava i zahvala pripada našem Stvoritelju Uzivišenom i neka je salavat i selam ma njegovog miljenika Muhammeda, s.a.v.s, i na sve iskrene vjernike.

Draga braćo, čestiti vjernici.

Veliko zadovoljstvo i posebna počast mi je ukazana od strane muftije zeničkog da danas predvodim džuma-namaz u vašem vrijednom džematu kao početnu aktivnost manifestacije Lastavica u ovoj godini.

Uzvišeni Allah, dž.š., pred nas postavlja imperativ kojim smo svi pojedinačno zaduženi, imperativ jedinstva. Uzvišeni kaže: „Svi se čvrsto držite Allahova užeta i ne razjedinjujte se! I sjetite se blagodati Allahove prema vama, kada ste bili neprijatelji pa je On složio srca vaša pa ste Njegovom milošću braća, i bili ste na ivici vatrene jame pa vas je On spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze da biste na pravom putu istrajali.“ (Alu Imran, 103).

Iz citiranog ajeta jasno se razaznaju karakteristike islamskog pristupa uspostavljanja jedinstvene zajednice vjernika koji obuhvata dvije razine intervencije: individualna i kolektivna. Tumačeći ovaj ajet mufessiri pojašnjavaju da je „Allahovo uže“, ustvari, Kur'an Časni sa sadržajem svojih propisa koji imaju zadatak da discipliniraju, odgoje, socijaliziraju vjernika pojedinca, kao preduslov njegove integracije u zajednici i njene aktivnosti. Samo spremna (odgojena, socijalizirana) jedinka može biti funkcionalan član dobro organizovane zajednice. Pojedinci koji nisu prošli proces „terbijjeta“ – odgoja, trebaju biti kontrolisani i sa posebnom pažnjom upućeni na aktivnosti unutar zajednice. Asocijalni, neodgojeni na principima islamske društvenosti, pojedinci mogu biti jako opasni i destruktivni za zajednicu, zato se treba sa posebnim oprezom prema njima odnositi. Dakle, da bi mogli uspostaviti jedinstvenu, složnu zajednicu vjernika trebaju nam pojedinci koji su iskreni vjernici odgojeni na principima vjere.

Također, u duhovnom aspektu ovaj preduslov je ključan za duhovno (vertikalno) uzdizanje vjernika prema Božijoj milosti. U ovom kontekstu Muhammed, a.s., kaže: „Allahova ruka (moć, snaga, samilost) je sa džematom!“ (Tirmizi). Zato je cilj pojedinačnog odgoja na principima islama dosezanje Allahove milosti. Samo duša koja je pokorna Allahu spremna je ulazak u obzorje Božije milosti i može očekivati pomoć, ljubav i zaštitu svog Gospodara.

Druga razina uspostave jedinstva jeste kolektivna razina. U ovom kontekstu Uzvišeni Allah kaže: „Vi ste najbolji ummet koji se pojavio; tražite da se čini dobro a od nevaljalog odvraćate i vjerujete u Allaha“ (Alu Imran 110).

Uspostava jake zajednice vjernika ne može biti bez njene otvorenosti za sve ljude (odgojene na principima vjere) koji su spremni primjeniti temeljno pravilo otvorenog suprostavljanja svemu što je zlo i kontinuiranog propagiranja dobra! Dakle, inkluzivna zajednica opredjeljena za opću korist i borbu sa zlom je zajednica koja je uspostavljena po principu kur'anskog teksta. Takve zajednice su jake, jedinstvene, sposobne da zaštite pojedince svoje pripadnike i, najbitnije, zajednica koja je u Božijoj milosti! Zato se u citiranom ajetu na početku strogo zabranjuje partikularizam, podvajanje, razjedinjavanje, stranačenje jer je to praksa suprotna osnovnim islamskim principima uspostave zajednice i suprotna temeljnim odgojnim vrijednostima islama. Ne dozvolimo sebi da nas razjedinjenost skupo košta!

Draga braćo, jake i uspješne zajednice ljudi kroz historiju su opstojale, bile ponosne, snažne i takve su imale potrebu da prezentiraju svoju snagu jedinstva i organiziranosti. Zato su u praksi Bošnjaka od najstarijih vremena okupljanja na određenim atraktivnim lokacija s ciljem prezentacije vrijednosti koje zajednica njeguje. Lastavica, Ajvatovica i druga okupljališta Bošnjaka na našim prostorima jeste smotra organiziranosti i snage koja neće biti suzdržana u borbi za pravdu i suprostavljanju nepravdi i zulumu. Očuvanjem ove tradicije mi nastavljamo kontinuitet razvoja svijesti o vrijednosti i značaju jake, organizovane zajednice. Zato čuvajmo našu tradiciju i nastojmo je vratiti njenoj iskonskoj svrsi; ponosnom predstavljanju jedinstva Bošnjaka.

Molim dragog Boga da nam pomogne na putu uspostave jedinstvene zajednice vjernika u našaj divnoj domovini. Amin!